Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State
 BCC Inc. FR 2021-05-07 2017-05-08 2017-05-08 shangzhiqiang Liu Xiaoling Effective
 SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. FR 2020-11-23 2016-11-24 2016-11-24 xinbin Xie Jingjing Effective
 NOA Testing & Certification Group Ltd. FR 2024-06-25 2019-06-26 2018-04-16 yangwanxia Yang Wanxia Effective
 Zhonglin Tianhe (Beijing) Forest Certification Center Co.,LTD. (ZTFC) FR 2020-07-05 2016-06-27 2012-07-06 liyan Chen Licong?Wu Jisi Effective
 Bureau Veritas Certification (Beijing) Co., Ltd. FR 2020-11-24 2016-11-25 2016-11-25 zoufengxian Ma Lin Effective
 Jilin Songbai Forest Certification Co., Ltd. FR 2024-05-26 2019-04-16 2015-05-27 li Sun Shouyi Effective
 HXCBeijingCertification Center Co. Ltd. FR 2023-08-19 2018-08-20 2018-08-20 zhangjianqing Zhang Jianqing Effective
 Jiangsu Zhiyuan Forest Certification Center FR 2020-10-11 2016-10-12 2016-10-12 fanzhenghui Wang Jiayu Effective
 Yunnan GuoLin Forest Certification Co., Ltd. FR 2021-10-19 2017-10-20 2017-10-20 fangzhendong Fang Zhendong Suspension
 SENSING TRUSTING (SHANGHAI) CERTIFICATION INSTITUTION FR 2024-06-09 2019-06-10 2019-06-10 zhangwenjun Yin Mingyun Effective
 Beijing Green Forest Certification Co.,Ltd. FR 2024-11-24 2019-11-25 2019-11-25 wanglijuan Wang Lijuan Effective