Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State
 China Quality Certification Center GMP 2019-10-08 2015-10-09 2012-12-17 wangkejiao Yang Ling / Zhang Yi Effective
 China Quality Mark Certification Group Co. LTD GMP 2020-01-03 2016-01-04 2012-05-22 jixiaodong Song Yuewei Effective
 BEIJING ZHONGDA HUAYUAN CERTIFICATION CENTER GMP 2021-11-24 2017-11-07 2012-08-08 liujiangyi Qiao Liang Effective
 Intertek Testing Services Ltd., Shanghai GMP 2024-07-01 2019-05-31 2015-02-13 huawei Cynthia Liu Effective
 Beijing continental Hengtong Certification Co., Ltd GMP 2024-04-29 2019-04-30 2013-11-04 liguoqiu Qu Li Effective